Instalace software na učebny

Vymezení pojmů základní programové vybavení a garant software

Základní programové vybavení pro výuku na počítačových učebnách a studovnách (software kategorie A ) garantuje oddělení Správy lokální sítě. Jedná se převážně o lokálně instalovaný software nebo instalovaný na aplikační server pro studenty.
Garantem speciální výukové aplikace je ta osoba VŠE, která požaduje instalaci software do studentského image či na síť pro účely své výuky (software kategorie B), která zajistí licenční krytí a bude poskytovat konzultace k danému softwaru. Tato osoba coby garant spolupracuje při instalaci příslušného softwaru, zaručuje správnou funkčnost softwaru, tj. odborně vyzkouší, zda program dělá to, co se od něj očekává a bude vyžadovat. V případě nutné instalace do image vyzkouší software před uvedením image do provozu (tedy před začátkem zimního a letního semestru).

Způsob instalace:

Výukový software se na stanici instaluje prostředky Active Directory (nástroj Group Policy). Pro tuto technologii je nutné připravit k příslušnému softwaru MSI balíček (a to i pro programy, které MSI instalaci nenabízejí). MSI balíček je aplikován na stanici pomocí speciální politiky a po spuštění počítače je na tuto stanici software nainstalován. Některý výukový software může i nadále být instalován na síťové disky, pokud je technogicky je možné. Vzhledem k tomu, že je politika stanice spojena právě s daným počítačem, změna v průběhu semestru není vhodná z důvodů, že po spuštění počítače může delší dobu počítač vyřizovat požadavky z Active Directory, což by mohlo individuálně narušit výuku.

Instalace nového software (nebo upgradu software) na učebny pro výuku provádí pracovníci oddělení Správy lokální sítě (M5 sb - sls@vse.cz). Garant dodá instalační media. Pokud není dodán MSI balíček, SLS vytváří MSI balíček, který duplikuje standardní instalaci softwaru od dodavatele, po vytvoření instalačního balíčku se tento aplikuje na testovací stanici, následně za přítomnosti garanta je software otestován, případně se proces opakuje s novými zkušenostmi. Novou instalaci software (nebo upgradu software) je nutné řešit vždy s dostatečným předstihem před začátkem nového semestru. Na učebnách je možné spustit pouze software, kterému lze vkládat licenční klíč shodný pro všechny stanice učebny, software s lab klíči (např. Dream Spark). Pokud software vyžaduje licenční server, pak je nutné dohodnou předem podmínky provozování.

Pro ZS nového školního roku:

Pro LS školního roku:

Nejdéle v posledním týdnu před začátkem semestru probíhá nahrávání finálního image na počítačové učebny a studovny na Žižkově a Jižním Městě.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague
Translate »