Provozní řády

A. Provozní řád počítačových učeben a studoven v areálu Žižkov

Počítačové učebny (dále učebny) slouží především pro organizovanou výuku a individuální studium. Počítačové studovny (dále studovny) jsou určeny pro individuální studium.

Areál počítačových učeben a studoven obsahuje:

I.Provozní doba

Provoz Učeben a studoven
Učebny Po - Pá 7:30 do 20:00 hod.
Studovny Po - Pá 7:00 do 20:00 hod.
Sobotní provoz So 9:00 - 16:00 (1.p).

Mimořádně může být provozní doba změněna. Aktuální otevírací doba je dostupná zde.

II. Priority využívání učeben

 

 

 

III. Uživatelé

IV. Práva uživatelů

 

V. Povinnosti uživatelů

1. Uživatelé jsou povinni se při vstupu prokázat identifikační kartou.
2. Dodržovat příkaz rektora č. 1/07 Zásady pro provozování a využívání výpočetní techniky VŠE v Praze v platném znění. Porušení příkazu má za následek omezení přístupových práv uživatele.*)
3.Dodržovat provozní řád, pořádek, dbát pokynů služby . Hrubé nebo opakované porušení provozního řádu je důvodem pro zákaz vstupu do učeben a studoven
4. Dodržovat softwarová licenční ujednání, autorská práva a používat jen řádně instalovaný software.
5. Respektovat nedotknutelnost adresářů ostatních uživatelů, uživatel je odpovědný za utajení svého přístupového hesla.
6. Zacházet šetrně s počítači a s ostatním zařízením a při tisku dbát na hospodárnost spotřeby papíru.
7. Případné závady hlásit službě. Závažnější závady zapsat u služby do sešitu včetně uvedení čísla místnosti a čísla pracoviště.
8. Respektovat, že školní zařízení je určeno jen pro práce související se studiem na VŠE. Uživatel je povinen na požádání informovat službu o předmětu své práce, případně předložit svoji ID kartu.
9. Chovat se tiše a nerušit ostatní při práci.

VI. Další omezení

1. Je zakázáno provádět jakékoli zásahy na instalovaném hardware a software, přemísťovat počítače a jejich komponenty a nábytek.
2. Je zakázáno nosit na učebny a studovny zavazadla většího objemu (batohy, cestovní tašky) a jiné objemné předměty (jízdní kola, lyže apod.)
3. Na učebnách a studovnách je zakázáno konzumovat nápoje a potraviny.
4. Je zakázáno v prostorách učeben a studoven odkládat oděvy.

VII. Povinnosti a práva služby počítačových učeben a studoven

1. Základní povinnosti služby jsou:

2. Služba je oprávněna vykázat uživatele z učeben a studoven v případě porušení Provozního řádu.
3. V případě závažnějšího porušení Provozního řádu je služba povinna nahlásit přestupek vedoucímu oddělení provozu počítačových učeben a studoven, který bude případ dále řešit podle příkazu rektora č. 1/2007.

*) Důležité upozornění

Od zimního semestru 1996/97 je zavedena autorizace přístupu do počítačové sítě i v rámci organizované výuky. Pokud bude studentovi účet pozastaven, znamená to pro něj nejen ztrátu možnosti individuální práce, ale i ztrátu možnosti využívat výpočetní techniku v zapsaných kurzech.

B. Provozní řád počítačových učeben a studoven v areálu JM

  1. Počítačové učebny (dále učebny) slouží především pro výuku. Volnou kapacitu lze využívat pro individuální práce studentů související s plněním studijních povinností. Počítačové studovny jsou určeny výhradně pro individuální práci.

  2. Provozní doba: pondělí až pátek 730–2015

  3. Pořadí priorit využívání učeben:

4. Práce v počítačové síti VŠE je možná pouze prostřednictvím individuálně přidělených uživatelských jmen.

5. Uživatelé učeben a studoven jsou povinni:

6. Je zakázáno

Upozornění:

Počítače na učebnách a studovnách slouží výhradně pro výuku a studium nebo pro zpracování úkolů vyplývajících z pracovní smlouvy. Nedodržení příkazu č. 1/2007 rektora VŠE (Provozování a využívání výpočetní techniky a počítačové sítě Vysoké školy ekonomické v Praze) a porušování Provozního řádu je důvodem k omezení nebo zrušení uživatelských práv na počítačové síti VŠE


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague
Translate »