Termíny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

17.12.2018 - 1.2.2019 - Zkouškové období

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Provozní řády

A. Provozní řád počítačových učeben a studoven v areálu Žižkov

Počítačové učebny (dále učebny) slouží především pro organizovanou výuku a individuální studium. Počítačové studovny (dále studovny) jsou určeny pro individuální studium.

Areál počítačových učeben a studoven obsahuje:

 • studovnu (č. místnosti 19 Sb ) v přízemí Staré budovy
 • 7 učeben v 1. patře (č. místností: 103, 104, 105, 106,107, 108,109)
 • 6 učeben v 2. patře (č. místností: 202, 203, 204,205, 206, 207)
 • 1 učebnu v 3.patře (305)
 • počítače na chodbách 1. a 2. patra Stare budovy

I.Provozní doba

Provoz Učeben a studoven
Učebny Po - Pá 7:30 do 20:00 hod.
Studovny Po - Pá 7:00 do 20:00 hod.
Sobotní provoz So 9:00 - 16:00 (1.p).

Mimořádně může být provozní doba změněna. Aktuální otevírací doba je dostupná zde.

II. Priority využívání učeben

   1. Výuka a jiné akce (např. registrace a zápisy, konference apod.) podle rozvrhu pedagogického oddělení, případně podle rozhodnutí vedení VŠE.

 

   2. Mimořádná výuka po dohodě s vedením Výpočetního centra nebo vedoucím oddělení provozu počítačových učeben a studoven, či provozu výpočetní techniky na JM.

 

   3. Individuální studium.

 

  4. Další využití - např. formou pronájmu učeben v případě volné kapacity a po předchozí dohodě s vedením VŠE.

III. Uživatelé

  Učebny a studovny jsou určeny pro plnění studijních povinností, případně pro učitele a ostatní pracovníky VŠE pro plnění pracovních povinností. Práce na učebnách a studovnách je podmíněna přidělením uživatelského jména, které přiděluje oddělení správy lokální počítačové sítě.

IV. Práva uživatelů

   1. Uživatel je oprávněn bezplatně využívat instalovanou výpočetní techniku. VŠE může stanovit poplatky za spotřební materiál (papír, toner apod.)

 

  2. Uživatelé mají právo přístupu do prostoru učeben výhradně na výuku v souladu s rozvrhem a mimo ni pokud to dovolují volné kapacity.

V. Povinnosti uživatelů

1. Uživatelé jsou povinni se při vstupu prokázat identifikační kartou.
2. Dodržovat příkaz rektora č. 1/07 Zásady pro provozování a využívání výpočetní techniky VŠE v Praze v platném znění. Porušení příkazu má za následek omezení přístupových práv uživatele.*)
3.Dodržovat provozní řád, pořádek, dbát pokynů služby . Hrubé nebo opakované porušení provozního řádu je důvodem pro zákaz vstupu do učeben a studoven
4. Dodržovat softwarová licenční ujednání, autorská práva a používat jen řádně instalovaný software.
5. Respektovat nedotknutelnost adresářů ostatních uživatelů, uživatel je odpovědný za utajení svého přístupového hesla.
6. Zacházet šetrně s počítači a s ostatním zařízením a při tisku dbát na hospodárnost spotřeby papíru.
7. Případné závady hlásit službě. Závažnější závady zapsat u služby do sešitu včetně uvedení čísla místnosti a čísla pracoviště.
8. Respektovat, že školní zařízení je určeno jen pro práce související se studiem na VŠE. Uživatel je povinen na požádání informovat službu o předmětu své práce, případně předložit svoji ID kartu.
9. Chovat se tiše a nerušit ostatní při práci.

VI. Další omezení

1. Je zakázáno provádět jakékoli zásahy na instalovaném hardware a software, přemísťovat počítače a jejich komponenty a nábytek.
2. Je zakázáno nosit na učebny a studovny zavazadla většího objemu (batohy, cestovní tašky) a jiné objemné předměty (jízdní kola, lyže apod.)
3. Na učebnách a studovnách je zakázáno konzumovat nápoje a potraviny.
4. Je zakázáno v prostorách učeben a studoven odkládat oděvy.

VII. Povinnosti a práva služby počítačových učeben a studoven

1. Základní povinnosti služby jsou:

 • pečovat o řádný provoz instalované výpočetní techniky
 • sledovat stav instalované výpočetní techniky
 • dbát na dodržování příkazu rektora č. 1/2007
 • dbát na dodržování pořádku a klidu
 • kontrolovat uživatele při příchodu a při odchodu
 • zajišťovat, případně zprostředkovat nápravu zjištěných závad

2. Služba je oprávněna vykázat uživatele z učeben a studoven v případě porušení Provozního řádu.
3. V případě závažnějšího porušení Provozního řádu je služba povinna nahlásit přestupek vedoucímu oddělení provozu počítačových učeben a studoven, který bude případ dále řešit podle příkazu rektora č. 1/2007.

*) Důležité upozornění

Od zimního semestru 1996/97 je zavedena autorizace přístupu do počítačové sítě i v rámci organizované výuky. Pokud bude studentovi účet pozastaven, znamená to pro něj nejen ztrátu možnosti individuální práce, ale i ztrátu možnosti využívat výpočetní techniku v zapsaných kurzech.

B. Provozní řád počítačových učeben a studoven v areálu JM

 1. Počítačové učebny (dále učebny) slouží především pro výuku. Volnou kapacitu lze využívat pro individuální práce studentů související s plněním studijních povinností. Počítačové studovny jsou určeny výhradně pro individuální práci.

 2. Provozní doba: pondělí až pátek 730–2015

 3. Pořadí priorit využívání učeben:

 • Výuka podle rozvrhu pedagogického oddělení rektorátu.

 • Individuální práce studentů.

4. Práce v počítačové síti VŠE je možná pouze prostřednictvím individuálně přidělených uživatelských jmen.

5. Uživatelé učeben a studoven jsou povinni:

 • na požádání pracovníka výpočetního centra VŠE se prokázat indexem posluchače VŠE či identifikační kartou VŠE,

 • před započetím práce zkontrolovat úplnost a funkčnost pracoviště. Jakékoliv zjištěné závady je nutné okamžitě hlásit pracovníkovi služby,

 • dodržovat provozní řád, pořádek, dbát pokynů služby a nerušit ostatní při práci. Hrubé nebo opakované porušení provozního řádu je důvodem pro zákaz vstupu do učeben a studoven. Rozhodnutí o tom náleží řediteli výpočetního centra nebo vedoucímu provozu počítačových učeben,

 • na stolech s počítači mít pouze písemnosti (nikoliv svetry, šály atd.),

 • kabáty, bundy a zavazadla odkládat do šaten a dbát zásad bezpečnosti a hygieny práce,

 • dodržovat softwarová licenční ujednání a autorská práva; není dovoleno si kopírovat síťově instalovaný software na vlastní média. Software si lze kopírovat pouze z veřejně dostupných archivů (například ftp.vse.cz). O licenčních ujednáních týkajících se konkrétních instalovaných produktů je možné se informovat u Ing. Ireny Kneřové (místnost SB M7, telefon 22409 5848),

 • programy komunikačního charakteru (s výjimkou již instalovaných správou sítě) lze používat pouze po souhlasu odpovědných pracovníků zajišťujících správu sítě,

 • respektovat nedotknutelnost adresářů ostatních uživatelů,

 • zacházet šetrně s počítači a ostatním zařízením a při tisku neplýtvat papírem,

 • respektovat, že školní zařízení je určeno jen pro práce, které souvisejí s výukou na VŠE. Výjimky povoluje ředitel výpočetního centra. Uživatel je povinen na požádání informovat službu o předmětu své práce,

 • jakékoliv závady na technickém zařízení či na programovém vybavení sdělit neprodleně službě,

 • vypnout mobilní telefony.

6. Je zakázáno

 • jakkoliv zasahovat do hardwaru a softwaru (nelze ani přepojovat myši apod.),

 • vstupovat bundách, kabátech a se zavazadly do počítačových učeben a studoven,

 • na učebnách a studovnách jíst a konzumovat nápoje,

 • používat mobilní telefony na učebnách a studovnách.

Upozornění:

Počítače na učebnách a studovnách slouží výhradně pro výuku a studium nebo pro zpracování úkolů vyplývajících z pracovní smlouvy. Nedodržení příkazu č. 1/2007 rektora VŠE (Provozování a využívání výpočetní techniky a počítačové sítě Vysoké školy ekonomické v Praze) a porušování Provozního řádu je důvodem k omezení nebo zrušení uživatelských práv na počítačové síti VŠE


Translate »